يکشنبه ٤ ژوئن ۲۰۰٦

 

برنامه صبح ۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰

فمينيسم سکولار: پيش قراولان مدرنيته در ايران!

                                      مهرداد درويش پور (سوئد) 

صد سال لذت، جنسيت و قدرت          شادی امين (آلمان)

ناهار ۱۲:۳۰ تا ۲

برنامه بعداز ظهر ۲ تا ٦۳۰

ميزگرد نسل دوم:

توليد فرهنگ، سند فرهنگی و آزادی زنان

                                   سميرا محی الدين (کانادا)

ظهور نخستين مطبوعات و سازمان های غير دولتی زنان در سايه مشروطه     سحر نمازی خواه (ايران)

تنفس ٤ تا ٤۳۰

ارزيابی کنفرانس و جمع بندی٤۳۰ تا: ٦۳۰

 

 

 

سخنرانی ها همزمان

 از فارسی به (فرانسه یا انگلیسی)

و از (فرانسه یا انگلیسی) به فارسی

  ترجمه خواهند شد

 

 

 

 

 


                                                               

شنبه ۳ ژوئن ۲۰۰٦

 

برنامه صبح ۹ تا ۱۲:۱٥

پيام بنياد                                     گلناز امين (آمريکا)

زن، هنر و سکولاريسم                    آرام بيات (کانادا)

نقش و جايگاه زن در طنز ايران       رويا صدر (ايران)

ناهار ۱۲:۱٥ تا ۱۳:۳۰

برنامه بعد ازظهر ۱:۳۰ تا ۷

آزادی اجبار: خصوصی سازی قانون خانواده، اسلام و حقوق اقليت ها در کانادا (به زبان انگليسی)

                                         صبا ضرغامی (کانادا)

ميزگرد فعالين جنبش زنان در کانادا

درس هائی از مبارزه، همبستگی و حمايت ملل مختلف در ايجاد فمينيسم سکولار(به زبان انگليسی)

                         دلورس چو از کميته ۸مارس زنان

                                          ديگر تبار(مونترال)  

نقش سکولاريسم در پيشبرد جنبش زنان کبک          (به زبان فرانسه)            

      ميشل اصلان از فدراسيون زنان کبک  (مونترال)  

موانع جنبش زنان برای آزادی    هما ارجمند (تورنتو)

تنفس ٥ تا ٥:۳۰

مفاهيم جنبش و ضد جنبش در نهضت آزادی زنان در ايران                                                گلبرگ باشی (آمريکا)

 

 

 

 


جمعه ۲ ژوئن ۲۰۰٦

برنامه صبح ۸ تا ۱۲:۱٥

نام نويسی ۸ تا ۱۰

چهره ما در صد سال گذشته - کار شهرزاد ارشدی

خوش آمد کميته محلی نيما مشعوف -  ناديا کردی

بزرگداشت حامد شهيديان

جايزه حامد شهيديان                 گلنازامين (آمريکا)

نمايش اسلايد                   شهرزاد ارشدی (کانادا)

فمينيسم، سکولاريسم و مدرنيته در

آثار حامد شهيديان              شهرزاد مجاب( کانادا)

ناهار ۱۲:۱٥ تا ۱:۳۰

برنامه بعد از ظهر ۱:۳۰ تا۳۰:٦

سه تغيير الگوئی در گفتمان های مربوط به مدرنيت: عدالت، طهارت و جنسيت                          ژانت آفاری (آمريکا)

نگاه ديگری به نقش زنان در انقلاب مشروطيت                (به زبان انگليسی)                          منگل بيات (آمريکا)

تنفس ٤۳۰ تا ٥

از گام های محتاطانه تا گام های ناموزون، به گام های سنجيده : يک قرن مبارزه زنان ايران

                                                هايده مغيثی (کانادا)

برنامه شب ۷ تا ۹:۳۰

مراسم زن برگزيده : راضيه غلامی شعبانی (ابراهيم زاده)

نمايش فيلم                           شهرزاد ارشدی (کانادا)

معرفی زن برگزيده  (به زبان انگليسی)

                                             ژانت باور (آمريکا)

برنامه هنری

کنسرت                                 شيرين مهربد (کانادا)

تئاتر                                       سيما بهمنش (آلمان)

 

 

 

 

 

 

 

 


June 2-4, 2006

Concordia University

Sir Gorge William Campus

1455 Blvd de Maisonneuve West, Room H-110

Montreal, Canada