کمپين بين المللى عليه دادگاههاى اسلامى در کانادا

ما کيستيم و چه اهدافى داريم

کمپين بين المللى عليه دادگاههاى اسلامى در کانادا در اساس کمپينى است که از فعالين مدافع حقوق زنان و حقوق انسانها، چه در ظرفيت فردى و چه سازمانى در مقياس بين المللى تشکيل شده است. اين کمپين هيچ حزب و سازمان سياسى نبوده، هر چند که عضويت و فعاليت افراد وابسته به هر حزب و گروهى در آن آزاد است.

هدف اين کمپين اساساَ مبارزه عليه جريانات اسلامى است که جهت شکل دادن دادگاههاى اسلامى در کانادا ميکوشند و متوقف کردن حرکتى است که ميخواهد تحت عنوان رفع منازعات خانوادگى و کسبى، مذهب و احکام اسلامى را در امور زندگى مردم مداخله دهد.

اين هدف از آنجايى برخاسته که دادگاههاى اسلامى که براى جارى کردن احکام شريعه اند بنا به تعريف و بنا به تجربه شديداَ منافى با حقوق زنان است و بر عليه زنان مهاجر از کشورهاى اسلام زده عمل خواهد کرد و يا ستم کشى آنان در خانواده هاى اسلامى را رسميت خواهد بخشيد.

يک رکن پايه اى تحقق اين هدف اعمال فشار به دولت و سيستم قضايى کانادا جهت بوجود آوردن موانع قانونى و يا اصلاح لايحه ١٩٩١ حکميت انتاريو عليه شکل گيرى دادگاههاى اسلامى است.دوماَ از طريق آگاهگرى مردم از خطرات ايجاد چنين دادگاههاى و بالا بردن هوشيارى آنان، بخصوص زنانى که از کشورهاى اسلام زده آمده اند، يک تعرض وسيع را عليه جزيانات اسلامى سازمان داده تا موجبات کوتاه کردن دست آنان از زندگى مردم گرديم.ما معتقديم که همه مردم ساکن کانادا جدا از مذهب، مليت و جنسيت خود بايد زير پوشش يک سيستم قضايى واحد قرار گيرند و هيچ گروهى نسبت به ديگران ارجحيت ندارد. ما هيچ گونه تبعيضى را نميپذيريم.

ما خواهان جدايى مذهب از دولت و سيستم قضايى هستيم.ما همچنين خواهان آنيم که تمام مرافعات خانوادگى به مراجع قانونى و قضايى سکولار ارجاع داده شود و دست داوران مذهبى (اربيتريتور) بايد از زندگى مردم و بخصوص زنان کوتاه گردد.

هما ارجمند، مسئول

کمپين بين المللى عليه دادگاههاى اسلامى در کانادا

٧ ژوئن ٢٠٠٤

PDF-Version

Please help us to improve the campaign's site. We need volunteers for translation in the following languages:

Farsi to English

English to French

English to Arabic

English to Farsi

English to Kurdish

 

Homa Arjomand

The coordinator of the Campaign

E-mail: homawpi@rogers.com

Tell: 416-737-9500                         

Adress

F.P.P.O

 P.O.Box 45546

747 Don Mills Road

Toronto, Ontario, M3C 3S4

Bank Information:

 Make Cheques payable to “No Sharia Court In Canada”

Royal Bank RBC

Transit/Account # 8112 1007491