كنفرانس فاطمه شاهیندل را از یاد نبریم در استكهلم با موفقیت برگزار شد

 

در تاریخ ۲۱ ژانویه كنفرانس اسلام و حقوق زنان با عنوان فاطمه شاهیندل را از یاد نبریم در شهر استكهلم و همزمان با فستیوال میخك سفید در یوتیوری كه یك هفته برپا بود٬ برگزار شد. در این كنفرانس ضمن پرداختن به مسئله قتلهای ناموسی در اروپا در مورد نقش و جایگاه اسلام سیاسی بعنوان جنبشی كه به تقویت فرهنگهای سنتی٬ ارتجاعی و ضد زن و ضد كودك  در جامعه خدمت میكند بیشترین مباحث ارائه داده شد. همچنین  در پرتو آن مسائلی چون مدارس اسلامی٬ حجاب كودكان و گسترش خشونت در خانواده های اسلامی بحثهای با ارزشی مطرح گشت و در پایان قطعنامه بر علیه دخالت مذهب در آموزش و پرورش و زندگی زنان و كودكان به تصویب رسید. این كنفرانس كه مورد استقبال وسیع مردم قرار گرفت در مقیاس گسترده ای در مدیای سوئدی و رسانه های ایرانی در استكهلم انعكاس یافت.

در این كنفرانس كه از طرف سازمان آزادی زن٬ فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی و كودكان مقدمند سازمان داده شده بود٬ آذر ماجدی دبیر سازمان آزادی زن٬ مینا احدی مسئول كمپین علیه قتلهای ناموسی و اعدام٬ مهین علیپور مسئول كمپین دفاع از حقوق زنان در ایران۔سوید٬ ویولت دالگرن مسئول كمیته زنان٬ خانه ها امن استكهلم٬ شهناز از فعالین جنبش زنان از ایران و نویسنده ادبیات كودكان٬ هما ارجمند دبیر كودكان مقدمند و مسئول كمپین علیه دادگاههای اسلامی در كانادا سخنرانی كردند. مریم كوشا از شورای مركزی سازمان آزادی این كنفرانس ریاست كنفرانس را بعهدی داشت.

همچنین در بخش پانل بحث٬ آمینه كاكابار مددكار اجتماعی٬ افسانه وحدت مددكار اجتماعی و سردبیر نشریه سوئدی كودكان مقدمند٬ اینگر استارك از حزب چپ٬ ارهه همدناكا مسئول پروژه علیه خشونتهای ناموسی٬ ايدا ليندڪويست ژورناليست  و كیمیا پازوكی مسئول فدراسیون سراسری پناهندگان۔ سوید شركت داشتند كه در آن پانلیستها ضمن نقد سياست ضد مهاجری و پناھندگي دولت سوئد و نقد مولتی كالچرالیسم به مسئله دخالت مذهب در زندگی وكودكان پرداختند و راه حلهای خود را برای پایان دادن به قتلهای ناموسی و خشونت علیه كودكان و زنان ارائه دادند.

 در روز ۲۰ ژانویه نیز در مجلس سوئد كنفرانس پانلی در رابطه با مبحث مدارس آزاد با شركت بیش از ۳۰۰ نفر برپا بود كه سخنرانان زیادی از گروههای مختلف از جمله هما ارجمند از طرف نهاد كودكان مقدمند در آن شركت داشتند. او در سخنرانی خود گفت كه این مایه شرم است كه در ابتدای قرن بست و یكم ما اینجا جمع شده ایم تا در مورد مجاز بودن و یا نبودن مدارس مذهبی صحبت میكنیم. مذهب و فرهنگ ارجحتر از كودكان و زنان شده اند چنان كه هر روز در قلب سوئد ما شاهد قتلهای ناموسی و خشونت آشكار به كودكان هستیم ولی كاری نمیكنیم. سخنرانی او با دست زدنهای مكرر توسط حاضرین بارها مورد استقبال قرار گرفت.

در طول دو روز ۲۰ و ۲۱ ژانویه با سخنرانان كنفرانس "فاطمه شاهیندل را از یاد نبریم" دهها رسانه خبری مصاحبه داشتند٬ از جمله تلویزیون سراسری سوئد (اس تی وی٬ در برنامه راپورت)٬ ستی روزنامه محلی استكهلم٬  فریی لانس نروژ٬ رادیو سراسری سوئد پی وان...... كه بخشهایی از آنها پخش و درج شده اند.

 

كودكان مقدمند

۲۴ ژانویه ۲۰۰۶