فراخوان

كمپین بین لمللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی!

 

 دنیا باید بداند كه تنها راه رهایی از اسلام سیاسی و جنایاتی كه این جنبش  در سر تا سر دنیا  تا كنون مرتكب شده است، در گرو حمایت از  جنبش سرنگونی طلب مردم در ایران  و دفاع ازمبارزه مردم  برای  آزادی،  برابری و سعادت  است. مردم در ایران با تظاهراتهای گسترده و میلیونی در خیابانها  و دانشگاه ها خواهان بر اندازی كل نظام جمهوری اسلامی هستند. آنها این جمهوری شكنجه، زندان، تبعض جنسی،  نفی تمام آزادیهای فردی  و اجتماعی و كشتار دسته جمعی را نمی خواهند. آنها این رژیم را بخاطر تحمیل كردن خشن ترین و ارتجاعی ترین  قوانیش نمی خواهند. مردم در ایران خواهان برقراری  حقوق و آزادی های سیاسی و مدنی بیقید و شرط  برای همه هستند. 

هیچ وقت چنین عاجل نبوده است كه دوشادوش مردم در ایران قاطعانه اعلام كنیم كه:

* جمهوری اسلامی ایران مسئول مستقیم ایجاد رعب و وحشت در سطح جهان بخاطر حمایتهای آشكار و گسترده از جریانات تروریست اسلامی  از افغانستان، پاكستان، الجزایر و فلسطین  گرفته تا دل اروپا و امریكای شمالی است. گروههای اسلامی كه از تحمیل قوانین ضد انسانی بر مردم، قطع سر و اعضای بدن تا بكار بردن بمب در اتوبوسها ، دیسكوتكها  و قهوه خانه ها و  بقتل رساندن مردم هیچ ابائی ندارند.

*جمهوری اسلامی ایران یك عامل تداوم بحران در منطقه از عراق گرفته تا افغانستان و فلسطین و لبنان است.  دامن زدن به جنگ مذهبی و قومی و قربانی گرفتن از مردم و تقویت دستجات قومی و مذهبی یك كار مداوم رژیم برای تقویت قدرت سیاسی خویش در منطقه و جهان بوده است.

* تمام رهبران جمهوری اسلامی ایران از به اصطلاح اصلاح طلب خاتمی، رفسنجانی و موسوی گرفته تا احمدی نژاد و خامنه ای تماما" مستقیما" مسئول ترور و اعدام بیش از صد هزار نفر از فعالین سیاسی در ایران و خارج از ایران هستند.

 * رئیس جمهور این رژیم جنایتكار، احمدی نژاد همراه دیگر رهبران حكومت  اسلامی بیش از ۳٠ سال است كه مستمرا  قوانین  ٩،۱٠،۱۱ و ۱٩ حقوق بشر  سازمان ملل را زیر پا میگذارند.

 

 

از این رو سرنگونی جمهوری اسلامی در ایران یك پیش شرط اساسی آزادی و رفاه مردم در ایران و همچنین نابودی جنبش اسلام سیاسی در خاورمیانه  و جهان است. با از بین رفتن جمهوری اسلامی در ایران، اسلام سیاسی به یك جریان اپوزسیون ناچیزی در جهان بدل خواهد شد.

از این رو جهت تقویت جنبش سرنگونی در ایران و تنگ كردن هر چه بیشتر عرصه بر این رژیم ضد مردمی در خارج از كشور:

ما خواهان بسته شدن تمام سفارتخانهای جمهوری اسلامی در سراسر جهان میباشیم.

ما خواهان مسدود شدن تمام حسابهای بانكی رهبران جمهوری اسلامی ایران در بانكهای جهان هستیم.

ما خواهان اخراج تمامی رهبران جمهوری اسلامی ایران از كلیه سازمانهای بین المللی هستیم.

ما خواهان محاكمه كلیه رهبران جمهوری اسلامی ایران در دادگاهای بین المللی بخاطر جنایات علیه بشریت هستیم.

هما ارجمند

مسئول كمپین بین المللی بستن سفارتخانه های جمهوری اسلامی

۱۲ ژوئیه ۲٠٠٩

www.nosharia.com

homawpi@nosharia.com